Vedtægter


1. Foreningens navn:

”Nybyggerne”/ Sandfeldgårdens støttekreds. 


 2.  Foreningens adresse:

Støttekredsen ”Nybyggerne”
Sandfeldgården
Sandfeld Alle 25
6933 Kibæk

3.  Foreningens formål:

 
- At medvirke til et åbent og hjemligt miljø på Sandfeldgården.
- At deltage i – og supplere med forskellige aktiviteter, som underholdning, udflugter, hjemmebesøg og andre funktioner.

4.  Medlemmer:
 

Alle kan være medlemmer

5.  Regnskabsår:

Fra 1. januar til 31. december

6.  Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer

Fødte medlemmer er:
1 beboerrepræsentant
1 personalerepræsentant
Sandfeldgårdens leder

Desuden vælges 4 repræsentanter blandt medlemmerne.
For de 4 sidstnævnte er valgperioden to år. For disse 4 gælder også at der vælges 2 suppleanter

7.  Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

8. Generalforsamling:

Er foreningens øverste myndighed.
Som minimum annonceres generalforsamlingen i Ugeposten, senest 14 dage før afholdelse.

 Følgende dagsorden benyttes:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabet fremlægges, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af pkt. 4 og 5.
  7. Beretning fra evt. udvalg.
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  9. Valg af revisor (2) + en suppleant.
10. Indkomne forslag. For at de kan behandles, skal de  være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen
11. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.
Ved afstemning gælder i alle henseender almindelig stemmeflertal. Ophør af foreningens eksistens skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 

Ekstraordinær generalforsamling

Hvis et flertal i bestyrelsen, eller mindst 2/3 af samtlige medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med særskilt dagsorden, omhandlende emnet der danner grund for indkaldelsen.
 

9. Kontingent:

Fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves en gang årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen.

10. Opløsning af foreningen:

Ved foreningens opløsning, skal foreningens ejendom – alt incl. – overgå til beboerne på Sandfeldgården.